กทม.สั่งปิด ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ทุกแห่งในพื้นที่ 3 เขต

0
903

วันที่ 6 เมษายน 2564 กรุงเทพมหานคร ออกประกาศเรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 22) โดยที่ปรากฏสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ขึ้นใหม่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร พบผู้ป่วยมีประวัติเชื่อมโยงสถานบริการในพื้นที่ต่าง ๆ จำนวนมาก ดังนั้น เพื่อการ เร่งตรวจหาเชื้อ และสอบสวนโรค อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 35 (1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 7/2564เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2564 จึงมีประกาศดังต่อไปนี้

  1. ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตดังต่อไปนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2564
    1.1 เขตวัฒนา
    1.2 เขตคลองเตย
    1.3 เขตบางแค
  2. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด นอกจากข้อ 1 ซึ่งพบการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อน แต่ยังปิดไม่ครบ 14 วัน ให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ปิดสถานที่ให้ครบ 14 วัน
  3. กรณีเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อตรวจพบการแพร่ระบาดในสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ และสถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด ให้ปิดสถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 14 วัน โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อแจ้งเจ้าของหรือผู้ครอบครองสถานที่ปิดสถานที่

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

อนึ่ง เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจําเป็นรีบด่วนหากปล่อยให้เนิ่นช้าไปจะก่อให้เกิดผลเสียหาย อย่างร้ายแรงแก่สาธารณชนหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

ขอบคุณ ที่มา : กรุงเทพมหานคร

สั่งจองนิตยสาร Howe โดยไม่ต้องรอหาตามแผงสั่งได้ที่

Line : Howemagazine
  Fanpage : Howemagazine
รายละเอียดการสั่ง (คลิ๊ก)

  อ่านนิตยสาร Howe Magazine ออนไลน์ได้ที่

Ookbee-Logo
LOGO-MEB-2017
Facebook Comments

ทิ้งคำตอบไว้

กรุณาใส่ความคิดเห็นของคุณ!
กรุณาใส่ชื่อของคุณที่นี่

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.